Tietosuojaseloste, Rovaniemen Väri ja Matto Oy

Tietosuojaseloste, Rovaniemen Väri ja Matto Oy

Rekisterinpitäjä

Rovaniemen Väri ja Matto Oy
Y-tunnus: 0192100-4
Postiosoite: Aittatie 11, PL 41 96101 Rovaniemi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Postiosoite: Aittatie 11, PL 41 96101 Rovaniemi
Matti Poikajärvi, Niina Vaara, Piia Vaara
0400-309550
Sähköposti: toimisto.rovaniemi@varisilma.fi

Rekisterin nimi

Rovaniemen Väri ja Matto Oy:n asiakas-, yhteistyökumppani- ja markkinointirekisterit.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena Rovaniemen Väri ja Matto Oy:n ja sen kanssa samaa konserniin kuuluvan yhtiön (Lapin Lattiamestarit Oy) tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja kehittäminen, sopimus- ja muiden lupausten ja velvollisuuksien täyttäminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen. Rekisteriä hyödynnetään markkinointitoimenpiteisiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero, syntymäaika, henkilötunnus, asiakasnumero ja sähköpostiosoite)
  • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus, yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot
  • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut kaupankäyntiin liittyvät asiointitiedot.

Säännönmukaiset Tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta sekä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
  • Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä rekisteriselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tieto suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

Säännönmukaisten tietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista varten Rovaniemen Väri ja Matto Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja sopimuksen tehneille yhteistyökumppaneille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa eri viranomaistahoille. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Tarkastusoikeus on rekisteröidylle kerran vuodessa maksuton. Useammin kuin kerran vuodessa tapahtuneesta tarkastuksesta, rekisterinpitäjällä on oikeus periä hallinnollinen maksu.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen toimisto.rovaniemi@varisilma.fi tai kirjeitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto.rovaniemi@varisilma.fi tai postitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Manuaalinen aineisto

Rovaniemen Väri ja Matto Oy hallussa olevia manuaalisia henkilötietoja säilytetään vastuullisesti lukitussa tilassa. Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojen käyttöoikeus on ainoastaan Rovaniemen Väri ja Matto Oy:n työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain Rovaniemen Väri ja Matto Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tiedonhallintajärjestelmäämme hallinnoi ja suojaa ulkopuolinen palveluntarjoaja, jonka palvelimelle henkilötietoja tallennetaan ja säilytetään.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntöä huomioon ottaen.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rovaniemen Väri ja Matto Oy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja Rovaniemen Väri ja Matto Oy varaa oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta.